புதிய மனிதன்

பணத்துக்காக

தாய்ப்பாசம்

சிரித்து வாழ வேண்டும்

தேவி ஸ்ரீ கருமாரியம்மன்

அவள் ஒரு தொடர்கதை

பந்தாட்டம்

கலியுக கண்ணன்

அன்பைத் தேடி